I. Avrasya İslam Şurası Toplantısı

I. AVRASYA İSLAM ŞÛRASI TEŞKİLATI TOPLANTISI SONUÇ(ANKARA) BİLDİRİSİ

(25 Ekim 1995-Ankara)

Aşağıda isimlerimiz ve temsil ettiğimiz ülkeler ile kuruluşların isimleri belirtilen bizler, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daveti üzerine 23-25 Ekim 1995 tarihleri arasında Ankara’da, ülkelerimizdeki dini durumun değerlendirilmesi; diğer ülkeler ve dinlerle ilişkilerin gözden geçirilmesi ve kurumlarımız arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldik ve aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verdik:

Bizler;
1. Kurumlarımız arasında din hizmetinin sunulmasına yönelik her türlü ilişkinin geliştirilmesi, kuvvetlendirilmesi ve bu ilişkilere süreklilik kazandırılması amacıyla “AVRASYA İSLAM ŞÛRASI” ismi altında, ilişki ve işbirliğimizin kurumsallaştırılmasına; bu Şûra’nın sekreteryasının Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine ve bu isim altında, periyodik bir şekilde toplantılar yapılması kaydıyla gelenekselleşmesine karar verdiğimizin ilan edilmesini,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bugüne kadar bizlere sunulan din hizmetlerini takdir ettiğimizin, bundan böyle de;

- İhtiyaç duyduğumuz din görevlilerinin ve dini yayınların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilmesine devam edilmesini, Kısa vadede din görevlisi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla öğrencilerimizin Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an Kurslarında okutulmasını ve din görevlilerimizin Türkiye’de kısa süreli eğitime tabi tutulmasını, geleceğe yönelik olarak ihtiyacımız olan yeterli din görevlilerinin yetiştirilmesi için karşılıklı yardımlaşma ve sürdürülmekte olan çalışmaların bölgede ihtiyaç duyulan diğer yerlere de yaygınlaştırılarak devam ettirilmesini,

- Ülkelerimizdeki Müslümanların dini gün ve bayramlarını tesbitte birliğin sağlanması amacıyla, namaz vakitleri ile dini gün ve bayramlarımızı gösterir takvimlerle ilgili bilgilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlattırılarak bu toplantıya temsilci gönderen ülkelere ulaştırılmasını,

- Cami ve mescidler inşa edilmesi ya da onarılması konularında karşılıklı olarak ve imkanlar ölçüsünde yardımlaşmanın sağlanmasını, arzu ettiğimizin bilinmesini,

- Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Batı Trakya’ya gönderilen din görevlilerinin din hizmeti vermelerinin engellenmesinin tarafımızdan kınandığının duyurulmasını,

3. Son din olan İslam’ın diğer semavi dinlerde olduğu gibi sevgi, hoşgörü ve barışa kaynaklık edebilecek pek çok mesajı ihtiva ettiğinin; bununla beraber yüce dinimizin, son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen siyasi ve etnik çatışmalarla ve ortaya çıkan terör olaylarıyla aynileştirilmesinin asla mümkün olmadığının ilan edilmesini,

4. Diğer dinlerin mesajlarını tebliğ etme hak ve hürriyetlerinin bulunduğunu kabul ettiğimizin; ancak, hedef kitlelerin içinde bulundukları ekonomik güçlükler, işsizlik ve fakirlikten de istifade ederek bu dinlere ait kişi ve kurumların mali güçlerini ve geniş imkanlarını da kullanmak ve dünyevi vaadlerde bulunmak suretiyle vicdanları satın almaya ve baskı altında tutmaya asla haklarının olmadığının beyan edilmesini ve bu konuda yürütülen faaliyetlerin tarafımızdan kınandığının bilinmesini,

5. Ülkelerimize ve toplumlarımıza din hizmetleri sunan resmi veya resmi olmayan dini kuruluşların şartlı yardımlarının amaca hizmet etmediğinin ve tarafımızdan kesinlikle kabul edilmediğinin, her türlü dini ve insani yardımların sadece ALLAHRIZASI’na matuf bulunduğu sürece kabul edilebilir olduğunun bildirilmesini,

6. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve bilhassa Bosna-Hersek’te devam eden çatışmalarda ve savaşlarda cami ve mescidler ile masum insanlara yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızın; bu bölgelerde meydana gelen çatışma ve savaşların genişlememesi ve bir dinlerarası savaşa dönüşmemesini temenni etmemizin ötesinde bu yolda çaba harcayacağımızın; ancak, aynı gayreti ve samimi yaklaşımı diğer din mensuplarından da beklediğimizin ilan olunmasını,

7. Üçüncü bin yıla girerken Allah’ın bize emaneti olarak kabul ettiğimiz ve bugüne kadar yeterince yıpratılmış bulunan dünyanın korunması, hangi ırka, dine ve kültüre ait olursa olsun dünyamız üzerinde yaşayan insanların can, mal ve namusları ile din ve vicdan hürriyetlerinin güvence altına alınması ve istikbalde daha huzurlu ve müreffeh bir hayata kavuşmaları, barış ve hoşgörünün teşvik edilerek yaygınlaştırılması yönünde hiçbir gayret ve mesainin tarafımızdan esirgenmeyeceğinin bilinmesini,

8. Bu tarihi toplantının düzenlenmesini gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı takdir ve teşekkürlerimizin dile getirildiğinin bildirilmesini,

Kabul etmiş ve kararlaştırmış bulunuyoruz.