Makedonya Toplantısı

MAKEDONYA TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları İstişare Toplantısının ilki 2007 senesinde Bulgaristan Başmüftülüğü’nün ev sahipliğinde Bulgaristan’da, ikincisi 2008 yılında Karadağ Cumhuriyeti’nde, üçüncüsü 2009 senesinde Romanya’da, dördüncüsü 12 Mayıs 2010 tarihinde Kosova’da ve beşincisi 29 Mart 2011 Salı günü Makedonya’nın başkenti Üsküp’te toplanarak artık geleneksel hale gelmiştir.

Bugün burada yapılan bu önemli toplantıda Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları olarak aşağıdaki hususları kamuoyuna duyuruyoruz:

İçinde yaşadığımız toplumların ve ülkelerin barış, huzur ve mutluluğu için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumlarımızın ve ülkelerimizin huzur ve mutluluğunun temini için İslam’ın evrensel barış, adalet ve hoşgörü ilkelerinden asla taviz verilmeden, tahriklere kapılmadan gerekli gayret ve çaba sarfedilecektir.

İslam dininin mensupları ve dini liderler olarak, asırlardır bu topraklar üzerinde yaşayan her din, dil ve ırktan insanın huzur ve mutluluğu için hiç bir ayırım yapmadan, toplumlarımızı birlikte yaşama konusunda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza hız verilecektir.

Bu topraklar üzerinde bulunan ve kökü asırlar öncesine dayanan her türden vakıf mallarının asli sahiplerine iade edilmesi konusunun Brüksel’de oluşturulacak bir hukuk bürosu marifetiyle uluslararası düzleme taşınmasından önce hükümetlerimizin bu sorunu hak ve adalet çerçevesinde çözeceklerine dair ümidimizi korumak ve talebimizi yinelemek istiyoruz.

Balkan coğrafyasında çeşitli sebeplerle tahrip olmuş, uzun zaman geçmiş olması nedeniyle yıpranmış olan veya amacı dışında kullanılan tarihi ve kültürel mirasımızın yok olup gitmemesi ve gelecek nesillere bu tarihi ve kültürel zenginliğimizin miras olarak bırakılabilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve titizlik gösterilecektir. Bu mirasın ve özellikle vakıf emlak ve arazilerinin arşiv araştırmaları, bilhassa Osmanlı arşivlerindeki vesaiki incelemek üzere bir bilimsel araştırma komisyonunun teşkili yararlı olacaktır.

Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanlıklarının dini yayın ve dini eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve müftülüklerimizin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla işbirliği ve bilgi paylaşımı yapılacak ve bu konuda Dini idareler arası gerekli her türlü destek sağlanacaktır.

Balkanlarda yaşayan Müslümanların dünden bugüne intikal eden dini ve milli kimliklerinin muhafazası amacıyla geleneksel ve doğru bilgilere ulaşmaları için gerekli işbirliği ve destek birlikte sağlanacaktır.

Bir Balkan ülkesi olan Bulgaristan’da 1992 yılından beri 9 defa Başmüftülük seçimi yapılmasına ve ittifakla Başmüftü olarak seçilen Mustafa Hacı Aliş ve arkadaşlarına reva görülen gayr-i hukuki davranışları, onun şahsında Müslüman toplumun iradesini hiçe sayan ve onurunun kırılmasına yol açan tutumlar asla tasvip edilemez.

Balkan ülkelerinde asırlardır İslam’ın tasavvufi bir yorumu olarak yaşayan Bektaşiliğin, onaylanması mümkün olmayan zorlamalarla İslam dışı gösterilmesinin ilmi, tarihi ve geleneksel hiç bir temele dayanmadığı hususunda görüş birliğimiz bulunmaktadır.

Balkan ülkelerinde asırlardır bir ve beraber yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin asırlar önce olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde ülkelerinin menfaatleri uğrunda birlikte gayret sarfetmelerinin özelde Balkanlar, genelde Dünya barışı için çok elzem olduğu inancı taşınmaktadır.

Son aylarda İslâm coğrafyasında zaman zaman yaşanan ve bütün Müslümanları derin üzüntü ve kedere sevk eden kitlesel hâdiselerin, halkların sağduyusu ve talepleri istikametinde en kısa zamanda son bulması, bu hâdiseler vesilesiyle Müslüman halkların haysiyetinin zedelenmesine yol açacak müessif gelişmelere fırsat verilmemesi, kendi ülkelerinde kendi geleceklerini özgürce belirleyebilme, kendi ülkelerinde hukukun üstünlüğüne ve demokratik haklara ulaşabilme imkânının sağlanması konusunda uluslararası camianın da gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğine yürekten inanılmaktadır.

Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nikola GRUEVSKİ ile Cumhurbaşkanı Sayın Georgy İVANOV’a gösterdikleri ev sahipliği için teşekkürlerimizi arzederiz.

Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları beşinci İstişare Toplantısının en güzel şekilde organize edilmesi ve başarılı geçmesi için gayret sarfeden T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Makedonya İslam Dini Birliği’ne ve bu toplantıya katılan bütün dini liderlere teşekkürü bir borç biliriz.

29 MART 2011 Üsküp/ MAKEDONYA