II. Avrasya İslam Şurası Toplantısı

II. AVRASYA İSLAM ŞÛRASI TEŞKİLATI TOPLANTISI SONUÇ (İSTANBUL) BİLDİRİSİ
(25 Ekim 1996 -İstanbul)

Aşağıda isimlerimiz ve temsil ettiğimiz ülkeler ile kuruluşların isimleri belirtilen bizler Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın daveti üzerine geçen yıl yapılan I. Avrasya İslam Şûrasından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz müşterek faaliyetlerin değerlendirmesini yapmak ve ileriye yönelik yapacağımız çalışmaları kararlaştırmak üzere 21-24 Ekim 1996 tarihleri arasında II. Avrasya İslam Şûrası çerçevesinde İstanbul’da bir araya geldik ve aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına karar verdik.

Bizler;
1. Din hizmeti, din eğitimi ve dini yayın alanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramızdaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesini, bu alanlarda mevcut usul ve metodların yanında, yapılacak ilmi araştırmalarla yeni usul ve metodların tespit edilmesini;

Bu itibarla,

- Din hizmetlerinin sunulmasında takip edilecek en doğru yol olarak Hz. Peygamber ve ashabının takip ettiği ve uyguladığı müjdeleyici ve kolaylaştırıcı, nefret ve zorluktan uzak olan yol ve metodların esas alınması,

- Din hizmeti sunan kişilerin, iyi yetişmiş ve iyi seçilmiş olmaları, Hz. Peygamberin sünnetinde varolan sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü gibi özellikleri taşımaları ve insanlarla rahat diyalog kurabilecek nitelikte bulunmalarının sağlanması,

- Din görevliliği, Peygamber mesleği olduğundan, bunlara toplum içerisinde örnek şahsiyeti temsil edecek niteliklerin kazandırılması,

- Bu nitelikleri haiz din görevlilerini yetiştirmek için, din görevlisi olacakların erken yaşlarda seçilmelerine, çok iyi dini bilgiler, müsbet ilimler, yabancı dil bilgisi, pedagojik ve sosyolojik formasyonla techiz edilmelerine ve istihdamlarının ihtiyaca cevap verebilecek tarzda gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi,

- Dini idarelerin, eğitim kurumları ile de işbirliği yaparak nitelikli din görevlisine sahip olma yönünde kendi bünyelerinde gerekli düzenleme ve yapısal değişiklikleri yapmaları,

- Kaliteli din bilginleri yetiştirmek amacıyla bütün şura üyesi ülkelere hitap edecek üst seviyede bir eğitim merkezi kurulması için çalışma ve araştırmaların başlatılması,

- Tebliğ ve irşad, rastgele yapılan bir propaganda ya da reklam faaliyeti olmadığı için üretilecek her dini yayının mutlaka ilmi bir denetimden geçmesinin sağlanması,

- Dini yayınlar tasarlanırken hedef kitlenin yaş, cinsiyet ve kültür durumu ile öncelikli bilgi ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması,

- Günümüzün en önemli kitle iletişim araçları olan radyo, televizyon ve bilgisayarlar ile internet imkanlarından dini yayıncılıkta mümkün olan en geniş ölçülerde yararlanılması, ülkelerimizdeki yayın kuruluşları için dini idarelerimizce sesli ve görüntülü yayın programlarının yapılması,

- Misyonerlikle ilgili faaliyetleri izlemek, araştırmak ve karşı tedbirler konusunda çalışmalar yapmak üzere üye ülkelerce “Misyonerlik Faaliyetlerini İzleme ve Araştırma Merkezleri” kurulması,

- Dini idareler tarafından, dini yayın alanında gerçekleştirilen her türlü faaliyetin yıl sonu itibari ile Şûra Genel Sekreterliği’ne bildirilmesi ve yapacakları yayınların birer örneğinin gönderilmesi,

- Avrasya’ya uydu kanalıyla ortak dini yayın yapmak üzere İstanbul’da bir televizyon kanalı kurulması yönünde çalışma yapılması,

- Dini idarelerin misyonerlik karşıtı çalışmalar hakkında, istihdam edecekleri din görevlilerini bilgilendirmeleri,

- Dini idareler tarafından misyonerlik faaliyetlerinde bulunanların inanç ve iddialarını çürütücü broşür, kitap, video kasetlerinin hazırlanması ve ücretsiz dağıtımının sağlanması; bu tür yayınlarda İslam’ın sevgi, barış, hoşgörü, insan sevgisi, kardeşlik ve hem dünya, hem de ahiret dini olduğu yönündeki mesajlarının anlatılması, Misyonerlik faaliyetlerinin bölgelere göre değişkenliği göz önünde bulundurularak, alınacak bölgesel tedbirlerin belirlenmesi,
Dini idarelerin dini, milli ve kültürel tarihleriyle ilgili geniş çaplı araştırmaların yapılmasını teşvik etmeleri,

- İlk ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitaplarına misyonerlik faaliyetleri ve zararlarını ihtiva eden konuların konulması yönünde ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmasının gerektiğini,

2. 26 Ekim 1995 tarihli Ankara Bildirisinde alınan kararlar doğrultusunda temsil ettiğimiz ülkelerde, 1996 yılı Ramazan ve Kurban Bayramlarının aynı tarihlerde kutlanmış olması memnuniyetle karşılandığından bundan sonraki yıllarda da Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın rehberliğinde dini gün ve gecelerin ilanında aramızda birlik sağlayacak her türlü tedbiri almaya kararlı bulunduğumuzun bir kere daha teyit edilmesini,

3. Bütün din mensupları ile barış ve hoşgörü ilkelerine dayalı bir diyalog ortamından yana olduğumuzun ve her dinin kendi mesajını tebliğ etme hak ve hürriyetinin bulunduğunu kabul ettiğimizin; ancak İslam dinini olduğundan farklı tanıtmak ve Müslümanları diğer din mensupları nazarında barbar ve fanatik göstermek, ekonomik yönden sıkıntı içinde bulunan soydaş ve dindaş topluluklara iyi niyet maskesi altında geniş maddi imkanlar sağlamak suretiyle yürütülen her türlü misyonerlik faaliyetlerinden rahatsız olduğumuzun ve bunları asla kabul etmediğimizin bilinmesini,

4. Dünyanın neresinde bulunursa bulunsun bütün insanların din ve vicdan hürriyeti hakkına sahip bulunduğu, ancak buna ters düşen bazı uygulamalara devam edildiğinin esefle müşahede edildiği, bu itibarla 21. yüzyıla girerken insanlığın barış ve huzurunu bozan bu tür davranışlara son verilmesi gerektiğinin bir kere daha dünya kamuoyuna duyurulmasını,

5. 23-25 Ekim 1995 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Türk Cumhuriyetleri, Balkan-Kafkas Ülkeleri, Türk ve Müslüman Toplulukları Din Hizmetleri İstişare Toplantısı sonunda yayınladığımız Ankara Bildirisi’nin birinci maddesi uyarınca, dini idareler arasında dini konularda her türlü işbirliğinin geliştirilmesi ve bu işbirliğine süreklilik kazandırılması maksadıyla kurulan Avrasya İslam Şûrası’nın yapısı ve fonksiyonları ile ilgili olarak hazırlanan “Avrasya İslam Şûrası”nın Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkındaki Protokol’ün II. Avrasya İslam Şûrası Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edildiğinin bildirilmesini,
Kabul etmiş ve kararlaştırmış bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.