VII. Avrasya İslam Şurası Toplantısı

VII. AVRASYA İSLAM ŞÛRASI
TEŞKİLATI TOPLANTISI
İSTANBUL 2009
SONUÇ BİLDİRGESİ

 

 

 

            Ortak dini, tarihi, kültürel bağlarla birbirlerine bağlı olan Avrasya coğrafyasındaki Müslüman ülke ve toplulukların dini idare temsilcilerini barış, kardeşlik ve karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ekseninde buluşturan Avrasya İslam Şurası yedinci toplantısını 12–15 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Başta dini idare başkanları olmak üzere 42 ülke ve topluluktan 100’ü aşkın ilim adamının katıldığı toplantıda, Avrasya İslam Şurası’nın geçmiş dönem çalışmaları, geleceğe yönelik yapılanması, üye ve katılımcı ülkelerin güncel problemlerinin yanında, “Dini Bilginin Kaynakları, Üretimi ve Yenilenme Yöntemleri” konusu farkı açılardan müzakere edilmiştir.

            Açılış oturumu dışında, “Avrasya Coğrafyası Dini Kurumların Dini Bilginin Kaynaklarına İlişkin Durum ve Tutumları”, “Avrasya Coğrafyasında Kadim Dini Bilgi ve Aktüel Değeri”, “Avrasya Coğrafyasında Dini Bilginin Güncel Kaynakları”, “Avrasya Coğrafyasında Dini Bilginin Üretimi ve Yenilenme Yöntemleri” ve “Avrasya Coğrafyasında Dini Bilgi Üreten Kurumlar” şeklindeki başlıkların detaylandırıldığı beş ayrı oturumda,  dört gün boyunca yapılan müzakereler sonucunda bazı tespit ve değerlendirmeler yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 

Avrasya İslam Şurası üyeleri hem ülkelerinde hem de bütün dünyada barış, müsamaha, karşılıklı sevgi ve saygı içinde yaşanmasının hem İslam dininin gereği hem de 21. Yüzyılın en hayırlı ihtiyacı olarak görmekte; din özgürlüğünün gelişmesini bu barış ortamının tesisi için zorunlu görmekte, kim adına ve ne sıfatla olursa olsun şiddet, terör, aşırılık ve baskıyı şiddetle kınamakta; islamofobiyayı,  her hangi bir dinin veya milletin genel bir suç ve itham konusu yapılamasını da aynı derecede insanlığın barış dolu geleceği önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir.

  

Günümüzde İslam medeniyetinin tarihten gelen zengin bilgi ve tefekkür birikiminin ve bu alanda taşıdığı yüksek potansiyelin bilinmesine ve tanıtılmasına, bu yönde eğitim ve öğretimin geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Bu Müslümanların özgüvenini ve aidiyet bilincini artıracak, İslam hakkında ön yargıları azaltacak, bilginin hakemliğinde insanları buluşturarak, din adına veya dinlerin çatıştırılması amacıyla yapılan yanlışları önleyecek ve çağın umutlarını güçlendirecektir.

 

1990’lı yıllardan itibaren Avrasya coğrafyasındaki Müslüman dini kurumların, din hizmetleri, yaygın ve örgün din eğitimi, din alanında lise ve yüksek öğretimi, dini ve tarihi açıdan bir arada yaşama tecrübesini yaygınlaştırma gibi konularda yoğun faaliyet gösterdiklerini, 2000’li yıllarda daha istikrarlı kurumsal yapı ve stratejiye kavuşmuş olduklarını müşahede etmek bütün Şura üyeleri tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

 

Bu gelişme ve açılımlara paralel olarak din eğitimi ve öğretimi alanlarında, dinin doğru bilgisinin yine dinin temel kaynakları ve ortak tarihi yorum geleneğinden hareketle güncel sorunlara cevap verecek ve günümüz insanına hitap edecek tarzda geliştirilmesine; gerek klasik kaynaklarımızın ilmi araştırmalara konu yapılması, gerekse yeni telif eserlerin hazırlanmasında yeni bir hamle ve organizasyon ağı ile kısa zamanda bunların başta ilim adamları olmak üzere geniş toplum kesimlerine yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Avrasya İslam Şurası İcra Kurulu’nun yeni çalışma döneminde bu hususlara öncelik vermesi kararlaştırılmıştır.

 

4. Avrasya coğrafyasının farklı yerlerinde yetişmiş ve hâlihazırda sadece bu halkların değil bütün Müslümanların zihninde ve gönül dünyasında yer etmiş olan büyük âlimlerin eserlerinin ilmi neşir ve tahkiklerinin yapılarak, çok dilli olarak basımının gerçekleştirilmesi bilgi geleneği ve bilginin paylaşımı adına büyük önem taşımaktadır. Gerek dini gerekse tecrübî bilginin kaydedildiği, sistemleştiği ve öğretildiği Avrasya coğrafyasının bu zengin mirasının yerel dini idarelerin öncülüğünde yeniden yayına hazırlanması, üzerlerinde ilmi çalışmalar yapılması, yerel dini geleneklerin ihyasında büyük önem taşımaktadır.

 

5. Avrasya coğrafyasının köklü dini, tarihi ve kültürel mirasının, dini bilgi ve düşünce başta olmak üzere, dinin toplum tarafından algılanış ve uygulanışına dair konuları, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alacak bir “Avrasya İslam Araştırmaları Enstitüsü”nün, Türkiye’nin ilmi geleneği, konumu ve öğretim kadrolarıyla güçlü bir üniversitesinde kurulmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması ve bu merkez üzerinden sair Şura üyesi ülke ve toplulukların ilmi kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılması son derece lüzumlu bulunmuş ve buna yönelik çalışmalar yapılması benimsenmiştir. 

 

6. Şura üyesi ülke ve toplulukların din eğitim ve yüksek öğretim alanlarındaki müfredat ve ilmi yaklaşımlarının, birbirine akredite hale getirilmesine yönelik olarak çalışılması benimsenerek; bu tür kurumlardan mezun olan öğrencilerin ülkelerinin dini ve kültürel dokusuna uygun önemli hizmetler sunmak üzere istihdamlarına öncelik verilmesi hususunda azami gayret gösterilecektir.

 

7. Türkiye üniversiteleri İlahiyat fakültelerinde, gerek Avrasya coğrafyası, gerekse Batılı ülkelerden gelen öğrenciler dikkate alındığında, farklı coğrafi bölgelerin ihtiyaç ve özelliklerini  hesaba katarak çeşitlenen müfredata sahip bir “Uluslararası İlahiyat Fakültesinin” tesis edilmesi, bu önemli hizmet ve tecrübeyi daha verimli hale getirilecektir.

 

8. Avrasya coğrafyasındaki İslam üniversiteleri, ilahiyat fakülteleri ve akademik nitelikli diğer araştırma merkezlerinin, müfredatlarının hazırlanması, projelerin geliştirilmesi, öğretim üyesi değişimi ile yayın alanlarında işbirliği yapılması, dini idarelerin kendi ülkelerindeki bu kurumlarla ortak çalışmalar yürütmeleri, Avrasya bölgesinde düşünce birliği ve dayanışmasınin oluşturulması açısından önem arz etmektedir.

 

9. Yeni nesillerin din konusunda yanlış yönlendirilmesine mahal vermemek amacıyla, genel anlamda din, özel anlamda ise İslam konusunda, geleceğimizin ve toplumsal huzurun garantisi olan nesillerimizin katılacağı din derslerine, eğitimde bütünlük ilkesi doğrultusunda örgün eğitim içinde yer verilmesinin son derece lüzumlu olduğuna; Şura üyesi ülke ve toplulukların bu konudaki tecrübe paylaşımına ağırlık vermelerine; oluşturulacak ortak komisyonlarla din dersi taslak program ve eğitim materyalinin hazırlanması cihetine gidilmesine karar verilmiştir.

 

10. Avrasya coğrafyasındaki kütüphanelerde varolan yazma eserlere dair  fihristlerin  taranması, gerektiğinde yeni kütüphane kataloglarının hazırlanarak ortak envanterin oluşturulması, paylaşılması ve önemli görülen yazma eserlerin  ilmi  neşirlerinin  yapılması, farklı dillere çevrilerek basılması,  bu coğrafyadaki bilgi kaynakların keşfedilmesi ve güncellenmesi açısından önemli görülmektedir.

 

11. Avrasya coğrafyasındaki dil ve lehçelere yapılan Kur’an çevirilerinin bazılarında önemli kavram ve anlam hataları yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tür Kur’an tercümelerinin yeni baskıları ancak İslami ilimlere ve terminolojiye vukufiyeti haiz olan ehil kişiler tarafından gözden geçirildikten sonra yapılmalıdır. Aynı şekilde, bundan sonra yapılacak Kur’an meallerinin mütercimlerinin belirlenmesinde dil uzmanlığının yanında İslami ilimlere ve terminolojiye vukufiyetin esas alınması;  çeviri sürecinin başlangıçtan sonuna kadar ilgili dini idare tarafından oluşturulabilecek bir komisyonun sorumluluğunda yürütülmesi zorunlu görülmektedir.

 

12. Avrasya İslam Şurası’nın I., II., ve V. toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Ramazan ayının ve dini bayramların bütün İslam dünyasında aynı tarihte başlaması ve kutlanması konusunda İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesine zaruret derecesinde ihtiyaç vardır. Bu konuda Avrasya İslam Şurası adına İslam Konferansı başta olmak üzere ilgili ülke ve merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr Ali Bardakoğlu başkanlığında bir heyetin yetkilendirilmesi kararlaştırılmıştır. (15 Mayıs 2009, İstanbul)